IEVADS

STIMULS RĪKOTIES ĒTISKI MUMS PALĪDZ NENOVIRZĪTIES NO CEĻA!

"Groupe ADP" ētika un atbilstība ietver tiesību aktu, noteikumu un vērtību ievērošanu valstīs, kurās atrodas grupa.

Turklāt "Aéroports de Paris SA" 2003. gadā parakstīja Globālā līguma 10 principus.

Lai ietekmētu izmaiņas procesos, ētikai un atbilstībai stingri jāiesakņojas kultūrā. Katrs darbinieks apņemas īstenot izmaiņas kultūrā, ieviešot "Groupe ADP" vērtības darba ikdienā.”

Labs stimuls rīkoties ētiski palīdz nenovirzīties no ceļa.

LOJALITĀTE:
ABPUSĒJA APŅEMŠANĀS

Parakstot darba līgumu (uz nenoteiktu vai noteiktu laiku, uz stažēšanās periodu utt.), gan darbinieks, gan darba devējs uzņemas lojalitātes saistības, kas abām pusēm uzliek pienākumu savu darbu pildīt ar godīgu attieksmi.

LOJALITĀTES PIENĀKUMS ATTIECAS UZ:

  • visu darba līguma periodu, ieskaitot darba pārtraukumus vai atvaļinājumus un brīvdienas;

  • visiem darbiniekiem visos amatos;

  • izņemot jebkādus pretējus līguma nosacījumus.

Šis pienākums attiecas uz dažādām darbībām, kas var izraisīt nelikumīgu kaitējumu vienai no pusēm un ko veic darbinieks (nekaitēt un nenoniecināt savu darba devēju, klientus, piegādātājus, partnerus utt., neizpaust konfidenciālu informāciju, bez atļaujas neuzņemties darbu pie konkurenta utt.) vai darba devējs (maksāt nopelnīto algu un ievērot termiņus, nodrošināt darbiniekiem nolīgto darbu, sniegt darbiniekiem pietiekamu resursu daudzumu, lai viņi spētu izpildīt pieprasīto darbu, utt.).

Ētika un atbilstība veicina uzticību, tātad arī mūsu grupas un tās interesēto pušu sniegumu.

Viņi papildina mūsu finanšu rādītājus par 12-18%, tātad viņiem ir tieša ietekme uz izaugsmi.

Katram darbiniekam aktīvi jāpiedalās šajā procesā un jārīkojas kā mūsu ētikas kultūras nesējam darījumos ar mūsu interesētajām pusēm.

Ētika un atbilstība uzņēmumam "Groupe ADP" ir lielā vērtē, un tāpēc tām jākļūst par mūsu uzņēmējdarbības firmas zīmi.

Mūsu ētikas un atbilstības noteikumi veido neatņemamu mūsu iekšējās kārtības noteikumu daļu. Tie balstās uz trim pamatprincipiem, kam jāvirza mūsu darbs: atbildība, godīgums un cieņa.

Tie jāievēro un jāievieš visiem darbiniekiem neatkarīgi no amata vai līmeņa un ikvienam, kurš darbojas uzņēmuma labā vai vārdā. Darbiniekiem jānodrošina arī, lai šos principus ievērotu arī viņu padotie.

Šo noteikumu neievērošana var tikt sodīta.

Tādēļ ļoti svarīgi sensitīvas situācijas apspriest ar saviem vadītājiem vai ētikas un atbilstības speciālistu.Apdomāt un apspriest šos jautājumus ir būtiski, lai ieviestu jaunus refleksus, rastu atbilstošus risinājumus, noteiktu potenciālas riska situācijas un to attīstību. Kopā mēs varam palīdzēt uzņēmumam augt un attīstīties.

Mūsu iesaiste palīdz nenovirzīties no ceļa!