TERİMLER

GÜVEN SUİSTİMALİ

Güven suistimali, başka birinin varlıklarını söz konusu varlıkların sahibinin daha önce onaylamadığı biçimde kullanmaktan oluşur. Örneğin, şirket tarafından sağlanan varlıkları (kredi kartları, araçlar, vs.) önceden açıkça verilmiş izin olmadan kişisel amaçlarla kullanmak. Bu suç Fransa'da 3 yıl hapis ve 375.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

GİZLEME

Gizleme, bir şeyi saklamak, söylememek veya söylemekten kaçınmak iken yasadışı ticarette bulunma, bir şeyin suç veya ihlal ürünü olduğunu bile bile onu satmak veya başkasına aktarmak amacıyla aracılık yapmaktır. Bu suç Fransa'da 5 yıl hapis ve 375.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

YOLSUZLUK

Yolsuzluk, herhangi bir kamusal veya özel kişinin bir eylemde bulunmasını veya bulunmamasını sağlamak amacıyla o kişiye bir fayda (hediyeler, ağırlamalar, para, bilgi, vs.) sağlamaktır. Yolsuzluk aktif (yolsuzluk yapan kişi tarafından) veya pasif (yolsuzluğa konu olan kişi tarafından) olabilir. Bu suç Fransa'da 10 yıl hapis ve 1 milyon Euro para cezasıyla cezalandırılır.

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir istihdam sözleşmesi (açık uçlu, belirli süreli, staj, vs.) imzalandığında, hem çalışan hem işveren, iki tarafın da işlerini yaparken dürüstlükle davranmasını gerektiren bir sadakat görevini yerine getirmeyi taahhüt ederler.
Sadakat yükümlülüğü, çalışanın şirkete zarar verebilecek biçimde hareket etmekten kaçınmasını gerektirir. Sadakat yükümlülüğü genellikle bağlılık veya gizlilik yükümlülüğüyle bağlantılıdır.

KOLAYLAŞTIRMA ÖDEMELERİ

Bu, bir idari süreci (örn., izinler) kolaylaştırmak veya hızlandırmak için, böylesi bir eyleme normal süreçler ve kurallara göre izin verilmezken, genellikle bir devlet görevlisi veya çalışanına para ödenmesini içerir. Çoğu ülkede bu tür bir eylem yolsuzluk alanına girer.

İLTİMAS SUÇU

İltimas suçu, birinin, kamu sözleşmeleri ve kamu hizmeti tahsis sözleşmelerine serbest ve eşit erişimi güvenceye alan kuralları ihlal etmek suretiyle başla birine adil olmayan bir fayda sağlaması veya sağlamaya çalışması durumunda söz konusudur. Bu suç Fransa'da 2 yıl hapis ve 30.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

ZİMMETE GEÇİRME

Zimmete geçirme, gerçek veya tüzel bir kişinin, sahte bir isim veya kimliğin hileli kullanımı, gerçek bir kimliğin suistimali veya aldatma amacını taşıyan yöntemlerin kullanımı yoluyla para kaynakları, hisseler veya diğer varlıkları aktarmak, hizmet sağlamak veya bazı eylemleri gerçekleştirmek için kandırılması durumunda gerçekleşir. Bu suç Fransa'da 5 yıl hapis ve 375.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

YASADIŞI ÇIKAR ELDE ETME

Yasadışı çıkar elde etme, kamusal yetkiye sahip, bir kamu görevinden sorumlu veya kamusal olarak seçilmiş yetkilerle donatılmış bir kişinin, bir şirket veya konudan herhangi bir biçimde bir çıkar elde etmesi, alması veya elinde tutması ve aynı zamanda söz konusu şirket veya konunun izlenmesi, işletilmesi, tasfiyesi veya ödemesinden kısmen veya tamamen sorumlu durumda olmasıdır. Bu suç Fransa'da 5 yıl hapis ve 500.000 Euro para cezası veya bazı durumlarda suçtan elde edilen karın iki katıyla cezalandırılır.

ŞİRKET İÇİNDEN ALINAN BİLGİLERİN ALINIP SATILMASI

İçeriden alıp satma, finansal pazarlarla ilgili bir suçtur. Bir kişi, kamuya açıklanmamış bilgilere dayalı olarak bir borsa işlemi (satın alma veya satma) gerçekleştirdiğinde ortaya çıkar. Bu suç Fransa'da 5 yıl hapis ve 100 milyon Euroya varan para cezalarıyla cezalandırılır.

UYGUNSUZ VEYA ADİL OLMAYAN FAYDA

Bu, meşru bir ilişki içinde karşılığı olmayan herhangi bir avantaj veya faydadır (para, hizmetler, hediyeler, ağırlama, vs.) Örneğin, mallar veya hizmetler için gereken ödemeye uymayan ödemeler yapmak.

LOBİCİLİK

Uluslararası Şeffaflık Koalisyonu'na göre (Groupe ADP'nin 2008'den beri üyesi olduğu bir koalisyon) lobicilik, "bir menfaat grubunun temsilcisi ve bir kamusal karar alıcı arasında gerçekleşen ve karar verme sürecini etkilemeyi amaçlayan her türlü yazılı veya sözlü iletişimdir."

ŞİRKET VARLIKLARININ KÖTÜYE KULLANIMI

Şirket varlıklarının kötüye kullanımı, şirket mallarını veya kredisini kötü niyetle ve kullanımlarının şirket çıkarlarına aykırı olduğunu bilerek, kişisel kazanç için veya doğrudan veya dolaylı bir menfaatleri olan başka bir şirket veya varlığa fayda sağlamak için kullanan şirket yöneticileri tarafından işlenebilen bir suçtur. Bu suç Fransa'da 5 yıla kadar hapis ve 375.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

KARA PARA AKLAMA

kara Para aklama, yasadışı kazançları (uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık veya vergi sahteciliği, vs.) yasal faaliyetlere (mülk, restoran, vs.) aktararak 'temizleme' eylemidir. Bu suç Fransa'da 5 yıl hapis ve 375.000 Euro para cezası ve daha ağır durumlarda 10 yıl hapis ve 750.000 Euro para cezasıyla cezalandırılır.

PAYDAŞLAR

Paydaş, şirketin hedeflerini başarmasını etkileyebilen veya bundan etkilenebilen bir kişi veya kişiler grubudur. Paydaşlar, şirketle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olabilir. Paydaşlar dâhili (yöneticiler, çalışanlar, direktörler, vs.) veya harici (hissedarlar, ortaklar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, vs.) olabilir.

OLUMSUZLUKLARI BİLDİREN KİŞİ

Olumsuzlukları bildiren kişi, bir suç veya ihlal, açık ve ağır bir kanun ve yönetmelik ihlali veya toplumun geneline yönelik bir tehdit veya ciddi bir tehlike konusunda ilk elden bilgisini objektif olarak ve iyi niyetle bildiren veya açıklayan gerçek bir kişidir.
Olumsuzlukları bildiren kişi, tüm misillemelere (örn., işvereninden) ve tüm adli takibata karşı yasal olarak korunur.

ÖZET